Erken Çevrimiçi makaleler [English]

  Psoriazis vulgaris tanılı hastalarda oral bulgular ile ağız ve diş sağlığının değerlendirilmesi

  Atiye Oğrum1, Özge Göktürk2, Fatma Uçan Yarkaç3

  1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokat,
  2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Bolu,
  3Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Tokat


  Amaç:Psoriazis vulgaris tanılı hastalarda oral bulgu varlığı ve bu bulguların hastalığın klinik özellikleriyle ilişkisini araştırmak ve hastaların ağız ve diş sağlığını değerlendirmektir. Yöntemler:Psoriazis vulgaris tanılı 85 hasta ile kontrol grubunu oluşturmak üzere 100 birey çalışmaya dahil edildi. Tüm bireylerde oral bulgu, obezite varlığı, DMFT (D: çürük, M: çekilmiş/kayıp, F: dolgulu, T: dişler) değerleri ile ağız ve diş sağlığı değerlendirildi.Bulgular:Fissürlü dil ve coğrafik dil sıklığı hasta grubunda anlamlı oranda yüksekti (sırasıyla, p<0.001; p=0.049). Psoriazis vulgaris tanılı hastalar içinde,sistemik immünsüpresif tedavi alanlarda almayanlara kıyasla fissürlü dil sıklığı anlamlı oranda yüksekti (p=0.002). Çürük, kayıp ve dolgulu diş ortalaması hasta ve kontrol grubunda benzerdi (p>0.05). Hasta grubu klinik özelliklerine göre değerlendirildiğinde, geç başlangıçlı psoriazis hastalarında erken başlangıçlılara kıyasla, obez psoriazis hastalarında obez olmayanlara kıyasla diş kaybı daha fazla iken; erken başlangıçlı psoriazislilerde geç başlangıçlı psoriazislilere kıyasla ve immünsüpresif tedavi almayan psoriazis hastalarında immünsüpresif tedavi alan psoriazis hastalarına kıyasla dolgulu diş sayısı daha yüksekti (sırasıyla, p=0.017; p=0.002; p=0.038; p=0.019).Sonuç:Psoriazis hastalarının ağız ve diş sağlığı açısından düzenli muayenesi ve bilgilendirilmeleri, diş sağlığının korunmasında fayda sağlayabilir.