Erken Çevrimiçi makaleler [English]

    Fonksiyonel Kaşıntı Hastalığında Depresyon Sıklığı

    Melike Kibar Ozturk1, Semaniye Karabacak2

    1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji, İstanbul,
    2Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji, Ankara


    Amaç:Primer deri lezyonu olmayan prurituslu hastalar, kaşıntıyı açıklayan bir neden bulunamadığında sıklıkla idiyopatik pruritus (nedeni olmayan kaşıntı) tanısı almaktadır. Bu hastaların bir kısmı Fransız Psikodermatoloji Grubu’nun önerdiği tanımlama kriterlerine göre Fonksiyonel Kaşıntı Hastalığı (FKH), diğer bir isimlendirme ile psikojenik pruritus (psikolojik nedenli kaşıntı) tanısı almaktadır. Psikojenik pruritus tedavisinde antidepresanlar kullanılabildiği için, FKH (Psikojenik pruritus) ile idiyopatik pruritusun ayırımının yapılması, tedavinin planlanmasında önemlidir. Bu çalışmamızda amaç, FKH olan hastalarda depresyon sıklığını araştırmaktır. Yöntemler:Çalışmaya, önceki değerlendirmelerde idiopatik pruritus veya pruritus sine materia (PSM) tanısı alan 117 FKH hastası ve 117 kontrol (pruritus şikayeti olmayan kronik cilt hastalıkları) katıldı. Depresyon için psikiyatrik değerlendirme, Beck Depresyon Envanteri (BDE) ve DMS 5 majör depresyon kriterleri kullanılarak yapılmıştır. Çalışma tanımlayıcı ve kesitsel bir çalışma olarak düzenlenmiştir.Bulgular:Kırk dört FKH hastasında (% 37.6) majör depresyon (DMS 5) ve yetmiş dört FKH hastasında (% 63.2) klinik olarak anlamlı depresyon (BDE) saptandı. FKH hastalarında depresyon oranı kontrol grubuna göre anlamlı oranda yüksek olarak izlendi (sırasıyla % 63.2 ve % 50.4, p=0.047; BDE). Hasta ve kontrol grubu arasında hastalık şiddetinde (hafif, orta ve şiddetli depresyon) fark bulunmadı (χ²=3,689; p=0.158; BDE). Sonuç:Bulgularımız PSM\'li hastalarda FKH tanısının önemini vurgulamaktadır. Bir hastada FKH tanı ölçütlerinin varlığı, dermatologları olası psikolojik komorbiditenin değerlendirilmesi için psikiyatri konsültasyonuna yönlendirmelidir.