Erken Çevrimiçi makaleler [English]

    El skuamöz hücreli karsinomu: klinik özellikler, cerrahi tedavi sonuçları ve sağkalım : 129 hastalık serinin sonuçları

    Fatih Irmak2, Selami Serhat Sirvan2, Merdan Serin1, Kamuran Zeynep Sevim2, Aysin Karasoy Yesilada2, Sevgi Kurt Yazar1

    1Istanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Cerrahi, Istanbul,
    2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Cerrahi , İstanbul


    Amaç:Klinik pratikte sık görülmesine ragmen elde görülen skuamöz hücreli karsinomların rekürrans, metastaz ve uzun süreli sağkalımı oranları iyi tanımlanmamıştır. Bu çalışmada geniş bir hasta grubunda elde görülen sküamöz hücreli karsinomlarının tedavi yöntemleri ve sağ kalım oranları değerlendirilmiştir. Yöntemler:Kliniğimizde 2006 ve 2011 yılları arasında opera edilen hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalar yaş, anatomik yerleşim, cinsiyet, tedavi yöntemi, sağkalım ve rekürrens oranına göre değerlendirilmiştir. Ek olarak rekürrens ve sağkalım oranlarının tümör çapı ile olan ilişkisi değerlendirilmiştir. Bulgular:129 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Tümör çapı 2 cm’in altında olan hastalarda 5 yıllık takip süresinde rekürrens oranı % 9.7 ve metastaz oran % 6.5 olarak bulunmuştur. Tümör çapı 2 cm’in üstünde olan hastalarda 5 yıllık takip süresinde rekürrens oranı % 16.7 ve metastaz oran % 33 olarak bulunmuştur. Sonuç:Elde görülen sküamöz hücreli karsinomlar, yüz bölgesine göre daha kötü klinik seyir ile karakterizedir. Rekürrens eğiliminin, metastatik yayılım ve fonksiyonel defisit riskinin amputasyon ve kompleks rekonstrüksiyon gerekebilmesi nedeniyle fazla olduğu görülmektedir.