Erken Çevrimiçi makaleler [English]

  Yassı hücreli karsinom ve keratoakantom ayırıcı tanısında GLUT-1, COX-2, MMP-19 ve p53’ün değeri

  Havva Hande Keser Şahin1, Yılmaz Baş2, Hatice Reyhan Eğilmez3

  1Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Çorum,
  2Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Çorum,
  3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Sivas


  Amaç:Bu çalışmanın amacı yassı hücreli karsinomların ve keratoakantomların ayırıcı tanısında GLUT-1, COX-2, MMP-19, p53 ve Elastik Van Gieson (EVG) protein ekspresyonlarının anlamlı olup olmadığını araştırmaktır. Yöntemler:Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda 2001 ile 2011 tarihleri arasında tanı almış 105’i yassı hücreli karsinom, 51’i keratoakantomdan oluşan toplam 156 olgu histokimyasal olarak Elastik Van Gieson ile ve immünohistokimyasal olarak GLUT-1, COX-2, MMP-19 ve p53 ile çalışılarak incelendi.Bulgular:Yassı hücreli karsinom ve keratoakantom ayırıcı tanısında GLUT-1, COX-2, MMP-19, p53 ve EVG ekspresyon değerleri istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). Tümör grupları arasında en fazla boyanma GLUT-1 (%54) ile, en az boyanma COX-2 (%9) ile görüldü. Çalışmadaki YHK ve KA olguları, GLUT-1 ile sırasıyla %60, %41 immünreaktif; COX-2 ile sırasıyla %13, %2 immünreaktif; MMP-19 ile sırasıyla %24, %0 immünreaktif; p53 ile sırasıyla %31, %16 ile immünreaktif ve EVG ile sırasıyla %20 ve %56.9 historeaktif idi. Sonuç:Tüm belirteçlerin YHK ve KA'nın ayırıcı tanısında yararlı olduğu gösterilmiştir, ancak daha ileri moleküler ve genetik çalışmaların doğru tanıyı kolaylaştıracağını düşünüyoruz.