Erken Çevrimiçi makaleler [English]

    HUZUR EVİ SAKİNLERİNDE GÖRÜLEN DERMATOLOJİK HASTALIKLARIN PREVALANSI, CİNSİYET VE DİĞER HASTALIKLARI İLE İLİŞKİSİ

    İlkay Özer1, Selami Aykut Temiz1, Arzu Ataseven1

    1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Konya


    Amaç:Bu çalışmada, huzur evi sakinlerinde cinsiyet ve komorbiditenin dermatolojik hastalıkların prevalansı üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmaktadır.Yöntemler:Çalışmada 187 yaşlı bakım evi sakinlerinin dermatolojik muayeneleri ek sistemik hastalıkları ile birlikte kayıt edilmiştir. Dermatolojik muayene bulguları cinsiyet ve eşlik eden sistemik hastalıklara göre sınıflandırılmıştır. Bulgular:Gönüllülerin yapılan dermatolojik muayenelerinde en fazla izlenen dermatolojik bulgu kserozisti (%91,4). Bunu sırasıyla; lentigo (%80,2), seboreik keratoz (%72,2), tinea pedis (%53,5) ve senil anjiom (%40,1) takip etmekteydi. Cinsiyete göre hastalıkların dağılımları incelendiğinde kserozis (p = 0,016) ve intertrigo (p = 0,004) kadınlarda daha fazla, senil anjiom (p = 0,024) erkeklerde daha fazla izlendi. Dermatolojik hastalıklar ile ek sistemik hastalık varlığı ilişkisi incelendiğinde diyabetli hastalarda rozasea daha fazla izlendi (p: 0,023).Sonuç:Huzur evi sakinlerinde dermatolojik hastalık prevalansının bilinmesi ile beraber; cinsiyet, yaş ve ek hastalıkların dermatolojik hastalıklara olan etkisini bilmek koruyucu önlemleri alınıp, dermatolojik hastalık prevalansının azalmasına katkı sağlayabilir.