Erken Çevrimiçi makaleler [English]

    Çocukluk Çağı Herpes Zoster Enfeksiyonu:Retrospektif Çalışma

    Ebru Karagün1

    1Düzce Üniversitesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Düzce


    Amaç:Varisella-zoster virüsünün (VZV) neden olduğu herpes zoster (HZ), çocukluk çağında nadirdir. Bu çalışmada dermatoloji polikliniğine başvuran ve HZ tanısı alan 0-12 yaş arasındaki çocukların demografik özellikleri, klinik bulguları ve komplikasyonlarının incelenmesi amaçlanmıştır.Yöntemler:Mart 2014-Kasım 2015 tarihleri arasında dermatoloji polikliniğine başvuran ve HZ tanısı konulan 12 yaşından küçük hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. Hastalar yaş, cinsiyet, geçirilmiş varisella öyküsü, varisella aşısı, klinik bulgular, eşlik eden hastalık, komplikasyon gelişimi ve tedavi açısından değerlendirildi.Bulgular:Kırksekiz hastanın 22’sini kız, 26’sını erkek hastalar oluşturmaktaydı. Ortalama yaş 5.9’du. Hastalardan 5’i 0-1 yaş aralığındaydı. Tutulum dağılımında kranial: 4 hasta, servikal: 9 hasta, torakal: 14 hasta, lumbosakral: 17 hasta, femoral: 4 hasta mevcuttu. En belirgin şikayet yanma-batma-kaşıntı hissiydi. İki hastada gelişen Ramsey-Hunt sendromu dışında komplikasyon gelişen hasta yoktu, hiçbir hastada postherpetik nevralji gelişmedi.Sonuç:HZ her yaşta görülebilen fakat çocukluk çağında nadir görülen bir hastalıktır. İmmunsupresyon önemli predispozan faktör iken sağlıklı çocuklarda da görülebildiği, klinik özelliklerinden sakral ve servikal tutulumun çocukluk çağında daha sık olabildiği ve postherpetik nevralji riskinin çok nadir olduğu tespit edilmiştir.