Erken Çevrimiçi makaleler [English]

  Kronik spontan ürtikerde vitamin D düzeyi ve T regülatuar hücre ilişkisinin değerlendirilmesi

  Işıl Bulur1, Hilal Kaya Erdoğan2, Semra Yiğitaslan3, Olga Meltem Akay4, Zeynep Nurhan Saraçoğlu2

  1Maltepe Üniversitesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları ABD, İstanbul,
  2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları ABD, Eskişehir,
  3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Farmakoloji ABD, Eskişehir,
  4Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji ABD, İstanbul


  Amaç:T regülatuar (Treg) hücreler otoimmünitede rol alır ve D vitamini Treg hücre regülasyonunda rol alan faktörlerden biridir. Bu çalışmada kronik spontan ürtiker (KSÜ) hastalarında Treg hücreleri ile hastalık ilişkili parametrelerin ve serum vitamin D düzeyi ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştırYöntemler:KSÜ hastalarından ve sağlıklı kontrollerden alınan periferik kanda mononükleer hücrelerde Treg hücreleri flow sitometrik analiz ile serum 25 OH vitamin D ( 25 (OH)VitD) düzeyi ise ticari hazır ELISA kiti ile değerlendirildi.Bulgular:Çalışmaya 38 KSÜ ve 30 sağlıklı kontrol dahil edildi. CD4+CD25+ ve CD4+FOXP3+ T hücre yüzdesi hasta grubunda kontrol grubuna göre düşük düzeyde bulundu. CD4+CD25+FOXP3+ T hücre yüzdesi ve serum 25(OH)VitD düzeyi açısından gruplar arasında farklılık saptanmadı. KSÜ hastalarında hastalık süresi, haftalık ürtiker aktivite şiddeti (UAS7), otolog serum deri testi (OSDT) ve serum 25(OH)VitD düzeyi ile Treg hücre yüzdesi arasında anlamlı ilişki tespit edilmedi.Sonuç:Çalışmamızda KSÜ hastalarında CD4+CD25+ ve CD4+FOXP3+ T hücrelerinin serum 25(OH)Vit D, OSDT pozitifliği, hastalık süre ve şiddetinden bağımsız olarak kontrol grubuna göre düşük olduğu gözlendi. Bu sonuç Treg hücrelerinin KSÜ patogenezinde yer alan faktörlerden biri olduğunu düşündürmektedir.