Erken Çevrimiçi makaleler [English]

  Türkiye'den primer sikatrisli alopesilerin klinik değerlendirmesi: 97 olgunun geriye dönük analizi

  Birgül Özkesici Kurt1, Yeşim Şenol2, Özlem Dicle3

  11, Clinic of Dermatology, Adıyaman University Training and Research Hospital, Adıyaman,
  22, Department of Medical Education, Akdeniz University School of Medicine, Antalya,
  33, Department of Dermatology and Venerology, Akdeniz University School of Medicine, Antalya


  Amaç:Primer sikatrisli alopesiler (PSA) geri dönüşümsüz kıl kaybı ile seyreden nadir görülen bir grup saç hastalığıdır. Bu çalışmada bir seri PSA olgusunda, demografik verilerin, klinik bulguların, hastalık sürecinin ve eşlik eden hastalıkların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. (revizyon)Yöntemler:Üniversite Hasyanesi Saç Hastalıkları Ünitesi’nde PSA tanısı konulan 97 hastanın elektronik veri tabanı araştırması kullanılarak dosya verileri geriye dönük olarak değerlendirildi.(revizyon)Bulgular:Saç hastalıkları arasında PSA görülme oranı %6.0 olarak saptandı. Liken planopilaris (LPP) (%41.2) en sık saptanan tanı olup bunu frontal fibrozan alopesi (FFA) (%15.4) ve dissekan selülit (%9.3) izliyordu. Lenfositik sikatrisli alopesilerin nötrofilik sikatrisli alopesilere oranı 6.3:1 olarak bulundu. Kadın erkek oranı 1.8:1 olarak bulundu (p<0.01). Ortalama yaş 44.22±15.19 yıl idi. FFA olguları anlamlı olarak daha ileri yaşta (62.2±9.21 yaş) ve folikülitis dekalvans olguları anlamlı olarak daha genç yaştaydı (17.5±4.95 yaş) (p<0.01). En sık saptanan yakınma saçlı deride kaşıntı (%30) olup kaşıntı yakınması olan hastaların %66.7’sinin LPP ve FFA olarak tanı konmuştu. PSA grupları ile eşlik eden hastalıklar arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.(revizyon)Sonuç:PSA hastalarının cinsiyet ve yaş dağılımı literatürde tanımlananlarla benzerlik göstermektedir. En sık konulan PSA tanısı LPP’dir ve bu hastalarda en sık yakınması saçlı deride kaşıntı olarak saptanmıştır. (revizyon)