Erken Çevrimiçi makaleler [English]

    Şiddetli akne vulgaris hastalarındaki anksiyete ve depresyonun bilişsel fonksiyonlar üzerine etkisinin değerlendirilmesi

    Gülhan Gürel1, Hikmet Saçmacı2

    1Yozgat Bozok Üniversitesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Yozgat,
    2Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji, Yozgat


    Amaç:Bu çalışmada amaç, şiddetli akne vulgaris (AV) hastalığındaki bilişsel fonksiyonların aknenin tetikleyebileceği anksiyete ve depresyondan etkilenip etkilenmediğini araştırmaktır.Yöntemler:Çalışmaya klinik olarak şiddetli AV tanısı konulan 18-32 yaş arasında 50 hasta dahil edildi. Nöroloji uzmanı tarafından tüm hastalara Beck Anksiyete ve Beck Depresyon testleri ile MoCA testi uygulandı.Bulgular:Hasta grubunun yaş ortalaması 21,4±3,81 olarak saptandı. Hastaların toplam MoCA, Beck Depresyon ve Beck Anksiyete ölçeği puanları ortalamaları sırasıyla 24,1±3,15, 13,5±9,24, 11,8±9,32 olarak değerlendirildi. hastaların Beck Depresyon testi ve Beck Anksiyete testi skorları ile MoCA testinin toplam skorları arasında anlamlı negatif korelasyon saptandı. Hastaların Beck Depresyon testi skoru ile MoCA testinin alt grupları arasındaki korelasyona bakıldığında depresyon ile soyut düşünme ve gecikmeli hatırlama arasında anlamlı negatif korelasyon olduğu görüldü. Beck Anksiyete testi skoru ile MoCA testinin alt gruplarından soyut düşünme ve gecikmeli hatırlama arasında da benzer şekilde anlamlı negatif korelasyon saptandı.Sonuç:AV hastalarında depresyon ve anksiyete düzeylerinin farklı düzeylerde arttığı görülmüştür. AV’te depresyon ve anksiyete ile ters orantılı olarak MoCA skorları düşmektedir.