Erken Çevrimiçi makaleler [English]

    Kronik İdiyopatik Ürtiker ve Büllöz Pemfigoidli Hastalarda Omalizumab Tedavisinin Koagülasyon Parametrelerine ve Total IgE Düzeylerine Etkisi

    Pınar İncel Uysal1, Yıldız Hayran1, Neslihan Akdoğan1, Ayse Öktem1, Ahmet Atılan1, Güneş Gür Aksoy1, Başak Yalçın1

    1Ankara Numune Training and Research Hospital, Dermatoloji, Ankara


    Amaç:Kronik idiyopatik ürtiker/kronik spontan ürtiker(KİÜ/KSÜ) ve Büllöz Pemfigoid(BP) hastalarında omalizumabın koagülasyon biyobelirteçleri ve immunglobulin E(IgE) seviyeleri üzerine etkisini değerlendirmek.Yöntemler:Dahil etme ve dışlama kriterlerine uygun olan 31 KİÜ/KSÜ ve 16 BP hastasının tıbbi kayıtları gözden geçirilmiştir. Tedavi başlanmasından hemen önce ve omalizumab tedavisinin ilk 12 haftalık perioduna ait koagülasyon durumuna ilişkin laboratuvar parametreleri ve IgE seviyelerine ilişkin veriler alınarak tedaviye klinik cevap doğrultusunda analiz edilmiştir. Bulgular: Başlangıçta, KİÜ/KSÜ hastalarında, IgE seviyeleri tedavi cevap veren hastalarda [184.5 IU/ml (62-307 IU/ml)] cevapsızlardan anlamlı biçimde yüksekti [25.6 IU/ml (10.8-30.2 IU/ml)](p=0.021). Omalizumab tedavisinin ilk 12 haftası sürecinde KİÜ/KSÜ hastalarında (p=0.001) ve ayrıca BP hastalarında (0.017) seri ölçümlerde D-dimer seviyelerinde dramatik düşüş gözlendi. Tüm çalışma grubunda omalizumab kullanımından sonra total IgE seviyelerinde yükselme izlendi (p=0.003) ve IgE yükselmesi KİÜ/KSÜ için anlamlı iken BP için değildi (sırası ile p<0.001, p=0.278).Sonuç:Başlangıç IgE seviyeleri KİÜ/KSÜ grubunda hangi hastaların omalizumab tedavisinde fayda göreceğini tahmin etmekte kullanılabilir. Omalizumab tedavisi sürecinde plazma D-dimer seviyeleri KİÜ/KSÜ ve BP tedaviye cevap veren hastalar grubunda dramatik düşme göstermektedir.