Erken Çevrimiçi makaleler [English]

    Liken Planus Pigmentosus-İnversus: 2 Olgu Sunumu

    Serkan Demirkan1, Özgür Gündüz1, Tuba Devrim2

    1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Kırıkkale,
    2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji, Kırıkkale


    Liken planus pigmentosus (LPP) inversus Doğu Avrupalı birkaç olguda Pock ve arkadaşları tarafından primer olarak aksilla ve kasık gibi güneş görmeyen intertriginöz alanlarda tanımlanmış olup, diğer deri bölgelerinde tutulum ise nadiren saptanmıştır. Lezyonlar klinik ve histolojik görünüm olarak liken planus pigmentosusa benzediğinden dolayı, hiperpigmente, kahverengi makül veya plaklarla karakterize bu durum liken planus pigmentosus inversus olarak adlandırılmıştır. Liken planusun günümüze kadar aktinik LP, lineer LP, zosteriform, LP pigmentosus klinik alt tipleri tanımlanmıştır. LPP-inversus; liken planusun nadir bir formudur ve çok az vaka bildirimi olmuştur. Beyaz ırk ve Asyalılarda en fazla bildirilmiş olup aksilla olgularda en fazla tutulan bölge olmuştur3. Olguların az bir kısmında (yaklaşık %10) klasik liken planus veya liken planus pigmentosus lezyonları fleksural alanların dışında bulunabilmektedir . Pock ve ark. ise ilk bildirilerinde geniş lezyonların lineer veya anguler konfigürasyonuna meyilli olduğunu bildirmiştir. Şu ana kadar yaklaşık 50 olgu bildirimi olmuştur; biz de tanı koyduğumuz 2 yeni olguyu sunmayı uygun bulduk.