Erken Çevrimiçi makaleler [English]

    Otoimmün büllöz hastalıkların serolojik tanısı

    Birgül ÖZKESİCİ1, Ayşe AKMAN-KARAKAŞ2

    1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Malatya,
    2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Antalya


    Otoimmün büllöz hastalıklar, epidermis veya dermoepidermal bileşkenin yapısal proteinlerine karşı otoantikor gelişimi ve klinik olarak deri ve/veya mukozalarda bül ve erezyon oluşumu ile karakterize nadir görülen bir hastalık grubudur. Klinik özellikler bu grup hastalıklardan şüphelenmekte önemli yol gösterici bulgulardır. Tanı klinik özellikler, histopatolojik ve immünolojik bulgular bir arada değerlendirilerek konur. Bu grup hastalıklarda altın standart dokuda depolanmış ve/veya serumda dolaşan otoantikorların gösterilmesidir. Bu amaca yönelik metodlar; direkt ve indirekt immünofloresan, ELISA, immünopresipitasyon ve immünoblottingdir. Bu yazının amacı otoimmün büllöz hastalıkların tanısında serolojik tanı yöntemlerinin yerini gözden geçirmek ve son dönemlerdeki gelişmeleri aktarmaktır.